Analiza wrażliwości z zastosowaniem narzędzia w MS Excel

Celem materiału jest budowa modelu analizy wrażliwości służącego do wyznaczenia optymalnej ceny sprzedaży...

Wycena wartości marki

Podstawowym celem zarządzających podmiotami gospodarczymi jest pomnażanie majątku właścicieli przez wzrost...

Kalkulacja ceny sprzedaży

Celem materiału jest przybliżenie sposobów i formuł kalkulacji cen sprzedaży oraz badanie analizy wrażliwości...

Rachunkowość zarządcza

Nowa dokumentacja cen transferowych

Przepisy w zakresie cen transferowych obowiązujące płatników podatku dochodowego od osób prawnych funkcjonują w polskim ustawodawstwie od 1992 roku. W tym czasie dokonano kilku mniej lub bardziej udanych zmian, mających na celu dostosowanie tych regulacji do zmieniających się realiów gospodarczych. Obowiązujące przepisy dotyczą szerokiego grona podatników. Niemniej jednak, ze względu na stosunkowo liberalne podejście do kontroli tego obszaru, sporządzenie dokumentacji cen transferowych można traktować de facto jako obowiązek administracyjny. Jednak wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie przepisy zostaną w znaczny sposób zmienione, a określone grupy podatników będą miały w zakresie cen transferowych dużo więcej obowiązków.

Segmentacja i zarządzanie relacjami z klientami

Bardzo wiele działań marketingowych i sprzedażowych prowadzonych jest dla grupy odbiorców, która nie jest lub nigdy nie będzie naszymi klientami. Określenie miar produktywności dla każdej grupy odbiorców pozwala na lepszą kontrolę celowości podejmowanych działań oraz na rozliczanie budżetów, a w konsekwencji prowadzi do obniżenia kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Identyfikacja klientów pozwala na określenie obecnego i przyszłego potencjału każdego klienta, co skutkuje natychmiastowym generowaniem większych przychodów i wyższych zysków przedsiębiorstwa.

Flota pojazdów w firmie – zmiany w odliczeniach VAT od lipca 2015 r.

Wydatki flotowe stanowią jedną z podstawowych pozycji pasywów każdego przedsiębiorstwa. Tym istotniejsze są wszelkie zmiany w przepisach regulujących kwestie podatkowe z nimi związane. Począwszy od kwietnia 2014 r. zmianie ulegały zasady odliczania podatku VAT w zakresie nabycia, korzystania, jak i eksploatacji takich pojazdów. Uzupełnione zostały one modyfikacjami obowiązującymi od 1 lipca 2015 r. Te ostatnie są na tyle korzystne dla przedsiębiorstw, że Ministerstwo Finansów zapowiedziało już wzmożone kontrole podatkowe w zakresie prawidłowego stosowania przepisów w praktyce.

Strategie i zarządzanie

Audyt marketingowy

Poniższy artykuł przedstawia propozycję podejścia do audytu obszaru marketingu. Badanie obszaru marketingu może mieć charakter wielowymiarowy. W zależności od celu audytu, program audytu może obejmować różne elementy. Nie ma tutaj jednego standardowego schematu czy planu testów. Zakres prac jest ściśle związany z profilem działalności, skalą, kierunkiem rozwoju i strategią przedsiębiorstwa, czynnikami zewnętrznymi i otoczeniem (np. relacją i formą komunikacji z klientami, kwestiami prawnymi), czynnikami wewnętrznymi (np. wewnętrznymi procedurami oraz metodami badań rynku/klienta, portfelem produktów lub usług, kanałami sprzedaży, dostępnymi technologiami, elastycznością operacyjną itd.). Te wszystkie elementy mają wpływ na kluczowe ryzyka, które są później podstawą do planowania audytu.

Narzędzia controllera

Wycena wartości marki

Podstawowym celem zarządzających podmiotami gospodarczymi jest pomnażanie majątku właścicieli przez wzrost wartości firmy. Jednym ze źródeł generowania wartości przedsiębiorstwa są wartości niematerialne, wśród których największe znaczenie często ma marka. Określenie wartości marki jest więc nieodzownym elementem procesu efektywnego zarządzania.

Analiza wrażliwości z zastosowaniem narzędzia w MS Excel

Celem materiału jest budowa modelu analizy wrażliwości służącego do wyznaczenia optymalnej ceny sprzedaży produktu. Model, na podstawie danych kosztowych oraz planowanej wielkości sprzedaży, w pierwszym kroku wyznaczy graniczny poziom jednostkowy ceny sprzedaży, przy której przedsiębiorstwo będzie w stanie pokryć koszty produkcji. Od tego poziomu ceny będzie on miał za zadanie wyznaczyć optymalną cenę, czyli taką, przy której jednostka zmaksymalizuje osiągnięty zysk. W modelu również zostanie uwzględniona elastyczność cenowa popytu.

Model analizy portfelowej BCG w praktyce przedsiębiorstwa Cafe Sp. z o.o.

Celem artykułu jest określenie strategii zarządzania portfelem produktów przedsiębiorstwa Cafe Sp. z o.o.1, z wykorzystaniem metody BCG. Przeprowadzono analizę portfela produktów przedsiębiorstwa stanowiącego podmiot badania. Wskazano jej konotację dla decyzji strategicznych, dotyczących poszczególnych produktów oraz zaproponowano narzędzie, przy użyciu którego możliwe jest graficzne przedstawienie wyników analizy. Artykuł wieńczy podsumowanie stanowiące z jednej strony dyskusję uzyskanych wyników, a z drugiej ocenę przydatności stosowania metody portfelowej BCG w praktyce przedsiębiorstw.

Nie tylko liczby...

Negocjacje i komunikacja controllera

Nowe trendy w controllingu sprawiły, że funkcja controllera daleko wybiega poza ramy planowania, sprawozdawczości i analizy finansowej. Współczesny controller jest uznawany za partnera dla biznesu, a jego rola ma wspierać procesy decyzyjne w całej organizacji. Jest to nie lada wyzwanie, bo przy takim podejściu potrzebne są nie tylko kompetencje ścisłe, ale także instynkt biznesowy oraz zdolności komunikacyjne i negocjacyjne.

Aktualności

Nowe szaty Internetowego Serwisu Controllingu

Controlling i Rachunkowość Zarządcza 8/2015 Tekst otwarty

Mimo letniej aury i wakacyjnego nastroju trwały prace związane ze zmianą platformy internetowej, na której znaleźć można Internetowy Serwis Controllingu (ISC). Nowy operator serwisu, a jednocześnie wydawca miesięcznika Controlling i Rachunkowość Zarządcza, w tworzeniu wizji nowego narzędzia dla dyrektorów finansowych, głównych księgowych, analityków i controllerów chciał nie tylko chronić historyczny dorobek portalu ISC, ale także zapoczątkować prace na rzecz stworzenia NAJwiększej, NAJbardziej kompleksowej i NAJbardziej użytecznej platformy wiedzy finansowej i controllingowej.

Archiwum